Tuesday, July 2, 2013

อาการ ๓๒


บทพิจารณาอาการ ๓๒ ว่าด้วยความหลุดพ้น

อาการ ๓๒
(หันทะ มะยัง ทวัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส.)
 
อะยัง โข เม กาโย
กายของเรานี้แล
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ เกสะมัตถะกา
เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโร นานับปะการัสสะ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
อะสุจิโน
มีประการต่าง ๆ
อัตถิ อิมัสมิง กาเย
มีอยู่ในกายนี้
เกสา
ผมทั้งหลาย
โลมา
ขนทั้งหลาย
นะขา
เล็บทั้งหลาย
ทันตา
ฟันทั้งหลาย
ตะโจ
หนัง
มังสัง
เนื้อ
นะหารู
เอ็นทั้งหลาย
อัฏฐิ
กระดูกทั้งหลาย
อัฏฐิมิญชัง
เยื่อในกระดูก
วักกัง
ม้าม
หะทะยัง
หัวใจ
ยะกะนัง
ตับ
กิโลมะกัง
พังผืด
ปิหะกัง
ไต
ปัปผาสัง
ปอด
อันตัง
ไส้ใหญ่
อันตะคุณัง
ไส้เล็ก
อุทะริยัง
อาหารใหม่
กะรีสัง
อาหารเก่า
ปิตตัง
น้ำดี
เสมหัง
น้ำเสลด
ปุพโพ
น้ำหนอง
โลหิตัง
น้ำเลือด
เสโท
น้ำเหงื่อ
เมโท
น้ำมันข้น
อัสสุ
น้ำตา
วะสา
น้ำมันเหลว
เขโฬ
น้ำลาย
สิงฆาณิกา
น้ำมูก
ละสิกา
น้ำมันไขข้อ
มุตตัง
น้ำมูตร
มัตถะเก มัตถะลุคัง
เยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะ
เอวะมะยัง เม กาโย
กายของเรานี้แล
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ เกสะมัตถะกา
เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโร นานับปปะการัสสะ
เต็มไปด้วยความไม่สะอาด
อะสุจิโน
มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล

No comments:

Post a Comment